Politikområden

Miljöpolitik och klimatpolitik

Miljöpolitik är den politiken som berör frågor inom miljö och miljöförstöring. Om ett politiskt parti är miljöinriktat så kallas det för ett grönt parti. Normala frågor som rör miljöpolitik är klimatet, den biologiska mångfalden, kärnkraften eller fossila bränslen.

Internationell miljöpolitik

De flesta gröna partier i världen enas under den internationella organisationen “Globala gröna”, där även svenska miljöpartiet är medlem. Det “Europeiska gröna partiet” är ett annat paraplyparti som samlar alla europeiska länders gröna partier och inte enbart EU-länder.

Miljökvalitetsmålen för 2020

Sverige har antagit miljökvalitetsmålen för 2020, för förbättring av miljöns kvalitet inom 16 områden. Dessa mål talar om vilka miljömässiga kvaliteter vi vill uppnå för det år som angivits för varje punkt. Inte alla miljökvalitetsmålen är planerade för 2020, då målet för “Begränsad klimatpåverkan”, sattes till år 2050.

Klimatpolitik

Klimatpolitikens grundläggande kärnfråga rör politiska åtgärder och åtaganden kring den globala uppvärmningen. Klimatpolitiken utgår från att utsläppen av växthusgaser är den mest avgörande orsaken till alla klimatförändringar vi har idag, samt den förhöjda växthuseffekten.

Den internationella klimatpolitiken lägger stor vikt vid att förhandla om konventioner och avtal mellan länder i syfte att minska framförallt utsläppen av växthusgaser. EU och FN är bland dem forum där diskussioner förs och som arbetar nationsöverskridande med klimatfrågor.

På nationella plan rör klimatpolitiken mestadels framtagande av olika handlingsplaner i syfte att nå upp till de internationella miljökvalitetsmålen om ett minskande utsläpp av koldioxid och CFC. Ett annat viktigt ämne på nationellt plan är byta ut de fossila bränslena inom transport, industri- och energisektorerna med förnybar grön energi, såsom el-fordon.

Klimatpolitiken har flera politiska hållningar vad gäller klimatet. Men den allmänna hållningen i Europa är att alla utsläpp av växthusgaser, i synnerhet koldioxid måste reduceras för att vi ska kunna undkomma en alltför stor svängning i jordens klimat. Länder som inte håller med om prognoserna i lika stor utsträckning, med en svalare klimatpolitik och som hellre vill undvika de internationella klimatåtgärderna är länder som USA, Saudiarabien, Australien och Kina.

ashe