Politikområden

Utrikespolitik

Regeringen och riksdagen bildar tillsammans Sveriges utrikespolitik. Den svenska utrikespolitiken berör bland annat landets samarbete med internationella organisationer och utländska stater. Det

handlar också om säkerhetspolitik och internationella insatser. Regeringens uppgift är att se till att på Sveriges vägnar, styra inriktningen på den svenska utrikespolitiken samt sköta de internationella avtalen och förhandlingarna. Regeringen är dock skyldiga att informera riksdagen om större händelser i utrikespolitiska frågor. Det är nämligen så att vissa utrikespolitiska frågor bara får beslutas av riksdagen.

Riksdagens beslutande frågor

Det är bland annat riksdagens uppgift att bestämma om huruvida Sverige ska rycka in och delta

internationella väpnade insatser eller inte, och även bestämma vilken del av bruttonationalinkomsten som får användas till ekonomiskt stöd och bistånd till andra länder.

Globaliseringens ökade påverkan

På senare år har utrikespolitiken fått ta en allt större plats i riksdagens arbete. Eftersom världens alla länder sammanflätas allt mer, dels rent ekonomiskt, dels kulturellt och socialt. Dessutom gör världshandeln, miljöpåverkningar, organiserad brottslighet såväl som migration att alla gränsöverskridande frågor kräver internationella samarbeten. Därför ägnar riksdagens ledamöter mycket tid åt att hålla sig välinformerade om omvärldens utveckling samt hur den kan påverka svensk politik och ekonomi.

ashe